Les trobades. XIPVG – RIPVG

/Les trobades. XIPVG – RIPVG
Les trobades. XIPVG – RIPVG2019-02-20T11:09:27+00:00

.

_________________________________

.

.

______________________________

.

.

_______________________________

.

.

_______________________________

.

LA XARXA INTERNACIONAL DE PERIODISTES AMB VISIÓ DE GÈNERE (RIPVG)

La Xarxa Internacional de periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG) és un espai en què conflueixen avui dia, periodistes de 36 països, en forma individual o col·lectiva, amb el propòsit de promoure un periodisme amb perspectiva de gènere, evidenciar als mitjans de comunicació la situació de les dones i promoure el canvi de la seva condició actual a la societat.

La RIPVG va ser fundada a Morelia, Michoacán (Mèxic) els dies 11 i 12 de novembre del 2005, va durant la I Trobada al qual van assistir periodistes de 14 països: Argentina, Alemanya, Espanya, Itàlia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala. Cuba, Estats Units i Mèxic.

La Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere la integrem dones i homes professionals (titulades o no) del periodisme i/o vinculades a la comunicació social, amb consciència de gènere i possibilitats d’accedir a mitjans.

 

ANTECEDENTS

La Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG), neix davant l’aposta de periodistes de diversos països del món per intercontinentalitzar les experiències, esforços i èxits de les xarxes nacionals i regionals existents.

És la unió de periodistes que, en forma individual i col·lectiva, ja venien treballant des de més d’una dècada abans, en la construcció d’un periodisme amb perspectiva de gènere i la visibilització de la condició social de les dones a través dels mitjans de comunicació de diferents països del món.

A la RIPVG li precedeixen la Xarxa Nacional de Periodistes (Mèxic), la Xarxa Centroamericana i del Carib, diferents xarxes locals, nacionals i regionals. A Europa, l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la Xarxa Europea de Dones Periodistes i l’Associació de Dones de la Comunicació, que al costat de les promotores del grup de CIMAC a Madrid, van constituir el setembre del 2005, la Xarxa Internacional de Dones i comunicadores de l’Estat Espanyol, que inclou, a part dels grups ja nomenats organitzacions com: Penelopes, Ràdio Vallekas, Ràdio Paka i un grup de periodistes de Madrid, la secretaria de la dona del sindicat de periodistes de Catalunya… etc.

És important destacar que, la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG) va néixer enmig d’una greu crisi en el món, que va provocar, entre altres particularitats, un creixement de comportaments regressius i intolerants a les societats, amb significatius retrocessos en les conquestes del feminisme mundial pel que fa a polítiques de gènere, inclusió, no discriminació i tolerància, així com la recrudescència del masclisme en les seves formes més descarnades: la violència contra les dones, el feminicidi, l’abolició de drets sexuals i reproductius, l’explotació , la discriminació i el sexisme.

 

OBJECTIU GENERAL:

Exercir i impulsar el periodisme amb perspectiva de gènere, evidenciar en els mitjans de comunicació massiva la situació de les dones i promoure el canvi de la seva condició actual a la societat.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Impulsar una agenda informativa amb perspectiva de gènere

• Fer visible les desigualtats de gènere en els mitjans de comunicació

• Promoure l’ús de llenguatges no sexistes ni excloents.

• Prioritzar a les dones com a fonts d’informació.

• Promoure i defensar els drets humans de les dones a la comunicació, a la informació ia la llibertat d’expressió

• Promoció i defensa del dret a la igualtat ia la no discriminació per raó de gènere en continguts mediàtics

• Fomentar que les dones periodistes assumeixin càrrecs directius en els mitjans.

• Concentrar el major nombre de professionals dels mitjans al voltant dels objectius de la xarxa.

• Intercanviar i enfortir la informació de gènere entre països.

• Acréixer la solidaritat i cooperació entre periodistes.

• Ser vigilants del compliment del capítol J de la plataforma d’Acció de Beijing “Dona i Mitjans de Difusió”

• Promoure models de capacitació i actualització en matèria de gènere i tecnologies, aprofitant les especialitzacions d’integrants de la xarxa.

• Donar suport i fomentar el creixement de xarxes de periodistes en països on no existeixin.

• Intercanviar informació respecte a les legislacions en matèria de comunicació i gènere entre els països.

• Col·locar el tema de gènere en les agendes informatives dels països que conformen la xarxa.

• Consolidar una agència internacional de notícies amb visió de gènere.

 

ESTRUCTURA

La RIPVG funciona amb una estructura descentralitzada, autònoma entre enllaços i/o integrants (individual o grupal), respectuosa dels processos interns d’organització de periodistes de cada país que integri la xarxa, horitzontal, oberta, flexible i incloent.

El màxim òrgan de direcció de la RIPVG és l’Assemblea General, que conformen els/les periodistes integrants de la Xarxa i es reuneix cada dos anys al país que la mateixa assemblea tria com a seu de les seves trobades bianuals.

Manté el model horitzontal, amb una Coordinació Col·legiada (CC-RIPVG) com a facilitadora de processos.

 

COORDINACIÓ COL·LEGIADA DE LA XARXA INTERNACIONAL DE PERIODISTES AMB VISIÓ DE GÈNERE 2016-2018 (CC-RIPVG)

Montserrat Minobis (Catalunya, Espanya)

Rosa María Rodríguez Quintanilla (Mèxic)

Miriam Bobadilla (Argentina)

Jenny Rongreen (Suècia)

Elena Crespo (Bolívia)

Randa Aschmawi (Egipte-Gran Bretanya

 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A DENÚNCIES SOBRE VIOLÈNCIA A DONES PERIODISTES (CD-RIPVG)

Silvina Molina (Argentina)

Yunuhen Rangel (Mèxic)

Silvia Mejia (Mèxic)

Núria Cornet (Catalunya, Espanya)

Fabiola González (Mèxic)

 

COMISSIÓ D’MIGRANTS I REFUGIADES

Amada Santos (Catalunya, Espanya)

 

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB ORGANISMES INTERNACIONALS

Liliana Hendel (Argentina)

Alicia Oliver (Catalunya, Espanya)

 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN EMPRESES PERIODÍSTIQUES PER EMISSIÓ DE SEGELLS DE QUALITAT

Lola Fernández (Espanya)

Zuliana Laines (Perú)

Sonia Santoro (Espanya)

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Anabel Rocha (Canàries)

Fabiola Llanos (Espanya)

 

TROBADES

Des de la seva fundació, l’Assemblea General de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere ha sostingut 6 Trobades, en diferents països del món en què ha reafirmat els seus objectius, ha construït acords, declaracions, manifestos i una agenda de treball que s’ha enfortit amb l’aliança de periodistes, que busquen, des dels continguts mediàtics, reduir les bretxes de desigualtat que persisteixen per raons de gènere.

I Trobada a Morelia, Michoacán (Mèxic) 11 i 12 novembre 2005.

II Trobada a Oviedo, Astúries (Espanya) el 18 de novembre 2007

III Trobada a Bogotà (Colòmbia) el novembre 2009

IV Trobada a Fes, Marroc (Àfrica) en 2011

V Trobada a Mèrida, Yucatán (Mèxic) en 2013

VI Trobada a Barcelona (Espanya) l’abril 2016

 

SEU DEL VII TROBADA

Brasil, va ser triada seu de la VII Trobada de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere a 2018; però, per la situació política d’aquest país, la trobada es va posposar per al 2019 i es durà a terme a Uruguai al maig.

 

CONTACTE

Pàgina web: www.redinternacionaldeperiodistas.com

Correu Electrònic: redinternacionaldeperiodistas@gmail.com

Facebook: Xarxa Internacional de Periodistes amb visió de Gènere – RIPVG

Twitter: Xarxa Int. Periodistes @redpergenero

LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO (RIPVG)

La Red Internacional de periodistas con Visión de Género (RIPVG) es un espacio en el que confluyen hoy en día, periodistas de 36 países, en forma individual o colectiva, con el propósito de promover un periodismo con perspectiva de género, evidenciar en los medios de comunicación la situación de las mujeres y promover el cambio de su condición actual en la sociedad.

La RIPVG fue fundada en Morelia, Michoacán (México) los días 11 y 12 de noviembre del 2005, durante el I Encuentro al que asistieron periodistas de 14 países: Argentina, Alemania, España, Italia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala. Cuba, Estados Unidos y México.

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género la integramos mujeres y hombres profesionales (tituladas/os o no) del periodismo y/o vinculadas a la comunicación social, con conciencia de género y posibilidades de acceder a medios.

 

ANTECEDENTES

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), nace ante la apuesta de periodistas de diversos países del mundo por intercontinentalizar las experiencias, esfuerzos y logros de las redes nacionales y regionales existentes.

Es la unión de periodistas que, en forma individual y colectiva, ya venían trabajando desde más de una década antes, en la construcción de un periodismo con perspectiva de género y la visibilización de la condición social de las mujeres a través de los medios de comunicación de distintos países del mundo.

A la RIPVG le anteceden la Red Nacional de Periodistas (México), la Red Centroamericana y del Caribe, distintas redes locales, nacionales y regionales. En Europa, la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, la Red Europea de Mujeres Periodistas y la Asociación de Mujeres de la Comunicación, quienes junto a las promotoras del grupo de CIMAC en Madrid, constituyeron en septiembre del 2005, la Red Internacional de Mujeres y Comunicadoras del Estado Español, que incluye, a parte de los grupos ya nombrados organizaciones como: Penélopes, Radio Vallekas, Radio Paka y un grupo de periodistas de Madrid, La secretaría de la mujer del sindicato de periodistas de Catalunya… etc.

Es importante destacar que, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) nació en medio de una grave crisis en el mundo, que provocó –entre otras particularidades- un crecimiento de comportamientos regresivos e intolerantes en las sociedades, con significativos retrocesos en las conquistas del feminismo mundial en cuanto a políticas de género, inclusión, no discriminación y tolerancia, así como el recrudecimiento del machismo en sus formas más descarnadas: la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la abolición de derechos sexuales y reproductivos, la explotación, la discriminación y el sexismo.

 

OBJETIVO GENERAL:

Ejercer e impulsar el periodismo con perspectiva de género, evidenciar en los medios de comunicación masiva la situación de las mujeres y promover el cambio de su condición actual en la sociedad.

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Impulsar una agenda informativa con perspectiva de género

•Visibilizar las desigualdades de género en los medios de comunicación

•Promover el uso de lenguajes no sexistas ni excluyentes.

• Priorizar a las mujeres como fuentes de información.

• Promover y defender los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión

•Promoción y defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género en contenidos mediáticos

• Fomentar que las mujeres periodistas asuman cargos directivos en los medios.

• Concentrar el mayor número de profesionales de los medios en torno a los objetivos de la red.

• Intercambiar y fortalecer la información de género entre países.

• Acrecentar la solidaridad y cooperación entre periodistas.

• Ser vigilantes del cumplimiento del capítulo J de la plataforma de Acción de Beijing “Mujer y Medios de Difusión”

• Promover modelos de capacitación y actualización en materia de género y tecnologías, aprovechando las especializaciones de integrantes de la red.

• Apoyar y fomentar el crecimiento de redes de periodistas en países donde no existan.

• Intercambiar información respecto a las legislaciones en materia de comunicación y género entre los países.

• Colocar el tema de género en las agendas informativas de los países que conformen la red.

•Consolidar una agencia internacional de noticias con visión de género.

 

ESTRUCTURA

La RIPVG funciona con una estructura descentralizada, autónoma entre enlaces y/o integrantes (individual o grupal), respetuosa de los procesos internos de organización de periodistas de cada país que integre la red, horizontal, abierta, flexible e incluyente.

El máximo órgano de dirección de la RIPVG es la Asamblea General, que conforman las/os periodistas integrantes de la Red y se reúne cada dos años en el país que la propia asamblea elige como sede de sus encuentros bianuales.

Mantiene el modelo horizontal, con una Coordinación Colegiada (CC-RIPVG) como facilitadora de procesos.

 

COORDINACIÓN COLEGIADA DE LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO 2016-2018 (CC-RIPVG)

Montserrat Minobis (Catalunya, España)

Rosa María Rodríguez Quintanilla ( México)

Miriam Bobadilla (Argentina)

Jenny Rongreen (Suecia)

Elena Crespo (Bolivia)

Randa Aschmawi (Egipto-Gran Bretaña

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA A MUJERES PERIODISTAS (CD-RIPVG)

Silvina Molina (Argentina)

Yunuhen Rangel (México)

Silvia Mejia (México)

Nuria Cornet (Cataluña, España)

Fabiola González (México)

 

COMISIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADAS

Amada Santos (Cataluña, España)

 

COMISIÓN DE RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Liliana Hendel (Argentina)

Alicia Oliver (Cataluña, España)

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS PERIODÍSTICAS PARA EMISIÓN DE SELLOS DE CALIDAD

Lola Fernández (España)

Zuliana Laines (Perú)

Sonia Santoro (España)

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Anabel Rocha (Canarias)

Fabiola Llanos (España)

 

ENCUENTROS

Desde su fundación, la Asamblea General de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género ha sostenido 6 Encuentros, en distintos países del mundo en los que ha reafirmado sus objetivos, ha construido acuerdos, declaraciones, manifiestos y una agenda de trabajo que se ha fortalecido con la alianza de periodistas, que buscan, desde los contenidos mediáticos, reducir las brechas de desigualdad que persisten por razones de género.

I Encuentro en Morelia, Michoacán (México) 11 y 12 noviembre 2005.

II Encuentro en Oviedo, Asturias (España) el 18 de noviembre del 2007

III Encuentro en Bogotá (Colombia) en noviembre del 2009

IV Encuentro en Fez, Marruecos (África) en 2011

V Encuentro en Mérida, Yucatán (México) en 2013

VI Encuentro en Barcelona (España) en abril del 2016

 

SEDE DEL VII ENCUENTRO

Brasil, fue elegida sede del VII Encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en 2018; sin embargo, por la situación política de ese país, el encuentro se pospuso para el 2019 y se llevará a cabo en Uruguay en mayo.

 

CONTACTO

Página web: www.redinternacionaldeperiodistas.com

Correo Electrónico: redinternacionaldeperiodistas@gmail.com

Facebook: Red Internacional de Periodistas con visión de Género – RIPVG

Twitter: Red Int. Periodistas @redpergenero